SPD Real Trading/Map http://www.spd2map.com

แผนที่เมืองพิษณุโลก

  


 

พิษณุโลก เป็นจังหวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างภาคกลางและภาคเหนือ สร้างเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 สมัยขอมมีอำนาจปกครองแถบนี้ พิษณุโลกเดิมชื่อ "เมืองสองแคว" ตั้งอยู่บริเวณวัดจฬามณีในปัจจุบัน เหตุที่ชื่อเมืองสองแคว เพราะตั้งอยู่ระหว่างแควน่านกับลำน้ำแควน้อยในสมัยสุโขทัย ครั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ได้โปรดเกล้าฯให้ย้ายเมืองสองแควมาตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 1900 และยังเรียกเมืองสองแควเรื่อยมา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น พิษณูโลกในสมัยอยุธยา รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อครั้งที่เสด็จขึ้นมาประทับที่เมืองสองแควตั้งแต่ พ.ศ. 2006 จนสิ้นรัชกาลในปี พ.ศ. 2031 เมืองพิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยานานถึง 25 ปี ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ปละเป็นเมืองลูกหลวง ซึ่งกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาส่งมหาอุปราช หรือ พระราชโอรสมาครองเมือง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงมีพระราชสมภพ ณ เมืองนี้ และได้ทรงครองเมืองนี้เช่นกัน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2437 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑล เรียกว่า มณฑลพิษณุโลก ต่อมายกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจงหวัดเรือยมาจนถึงปัจจบัน

อาณาเขต

ทิศเหนื่อ จดจังหวัดอุตรดิตถ์และสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว

ทิศตะวันออก จดจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย

ทิศตะวันตก จดจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร

ทิศใต้ จดจังหวัดพิจิตร


วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

เรียกกันทั่วไปว่า วัดใหญ่ หรือ วัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ต่อมาเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ปัจจุบันจึงมีชื่อเต็มว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

 

  

วัดนางพญา

 ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดราชบูรณะ ถัดไปทางทิศตะวันออกมีลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยเดียวกับวัดราชบูรณะต่างกันที่วัดนางพญาไม่มีพระอุโบสถมีแต่วิหารวัดนี้มีชื่อเสียงในด้านพระเครื่อง เรียกว่า พระนางพญา

 


 

วัดเจดีย์ยอดทอง

ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองพิษณุโลก บนถนนพญาเสืทางเดียวกับวัดอรัญญิก ปัจจุบันเหลือเพียงเจดีย์ทรงดอกบัวตูมที่เป็นศิลปะ สุโขทัยเพียงองค์เดียวที่พบในพิษณุโลกเจดีย์มีฐานกว้างประมาณ 9 เมตร สูง 21 เมตร เฉพาะที่ยอดทรงดอกบัวตูมนั้น ได้เห็นรอยกระเทาะของปูนทำให้แลเห็นการเสริมยอดโดยการพอกปูนเพิ่มที่ยอดแหลมของดอกบัว

 

 

 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

อยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลแม่สอด สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2545 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ครั้นเมื่อพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแกลง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ โดยเสด็จผ่านด่านแม่ละเมา อ.แม่สอดเป็นแห่งแรก

     

 

วัดราชบูรณะ

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษคือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม พิจารณาดูตามชื่อแล้ว วัดราชบูรณะน่าจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง

  
 

พระราชวังจันทน์ 

ตั้งอยู่ติดกับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ถนนวังจันทน์  เป็นที่ตั้งศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  กรมศิลปากร ได้เข้ามาทำการบูรณะค้นหาแนวเขตพระราชวังจันทน์ ระยะที่ 1 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

วัดจุฬามณี

 ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านห่างจากเมืองพิษณุโลกประมาณ  5  กิโลเมตร  อยู่ในเขตปกครองหมู่2 ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  การเดินทางจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางทิศใต้ตามถนนบรมไตรโลกนาถราว  5  กิโลเมตร 

 

 

เรือนแพพิษณุโลก

  คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ เมืองสองแคว ตั้งอยู่ที่ บริเวณคุ้งน้ำวัดเกาะแก้วบ้านปากโทก ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ตั้งอยู่บน แม่น้ำน่าน และ แม่น้ำแควน้อย ไหลมาบรรจบกันเป็น แม่น้ำน่าน ตลาดน้ำสองแควเรือนแพพิษณุโลกเป็นที่ตั้งของตลาดน้ำสองแควเป็นบริเวณที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของชื่อ เมืองสองแคว 

 


         


     

 


         

 


         
           

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         
           

 


         
           

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         
           
           

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


Online: 2 Visits: 146,333 Today: 4 PageView/Month: 357